Regulamin Ścieżki Duchów

ORGANIZATOR IMPREZY:
Ipron Consulting Jakub Niklas
Ciepła 12 Nekla
86-022 Dobrcz
+48537777772
ipron@ipron.pl

Regulamin „zwiedzania tematycznego Ścieżka Duchów” w języku polskim będzie udostępniany publiczności przy wejściu na teren imprezy oraz na stronie wydarzenia na Facebooku.

Ścieżka Duchów jest wydarzeniem kulturalnym polegającym na zwiedzaniu tematycznym wyznaczonej przez organizatora trasy. Zwiedzanie połączone jest z prezentacją ekspozycji trwałej, ruchomej oraz gry aktorskiej, która stanowi integralną część wydarzenia.

Łączna liczba osób (uczestników wydarzenia) w ciągu jednej godziny nie przekracza 100 osób, co powoduje, że wydarzenie nie jest imprezą masową.

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniach trwania eventu – ………………………………. na terenie Exploseum przy ulicy Eugeniusza Smolińskiego, 85-001 Bydgoszcz, zwanego dalej „Exploseum”, w trakcie zwiedzania tematycznego pod nazwą Ścieżka Duchów zwanej dalej „wydarzeniem”.
 2. Przebywanie na terenie wydarzenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik wydarzenia jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.
 4. Wydarzenie nie jest imprezą masową a więc nie podlega pod ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych. Poniższy regulamin stanowi wewnętrzny regulamin organizatora określający zasady funkcjonowania podczas imprezy
 5. Wydarzenie będzie rejestrowane i fotografowane dla potrzeb dokumentacyjno – promocyjnych organizatora. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach filmowych i fotograficznych.
 • 2 ZASADY WSTĘPU NA WYDARZENIE
 1. Wstęp na wydarzenie, przebywanie na jego terenie wydarzenia oraz korzystanie z urządzeń przeznaczonych dla uczestników oraz uczestnictwo w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie przez osoby:
 2. Posiadające ważny bilet zakupiony i wykorzystywany zgodnie z warunkami ogólnymi publicznej sprzedaży biletów;
 3. dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby;
 4. podpisaniu oświadczenia ponoszonego ryzyka związanego z uczestnictwem w imprezie
 5. przestrzegające zasad bezpieczeństwa związanych z Sars Cov-2 w tym: noszeniu maseczek, dezynfekcji rąk, utrzymywaniu dystansu społecznego minimum 1,5 m, nie posiadania objawów choroby w tym podwyższonej temperatury, kataru, kaszlu itp.
 6. Bilet na wydarzenie, jak również dowód tożsamości muszą zostać okazane i przekazane do kontroli przy wejściu i na terenie wydarzenia na każdorazową prośbę członka służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusza policji. Odmowa współpracy w tym zakresie spowoduje odmowę wstępu na wydarzenie lub usunięcie z terenu wydarzenia.
 7. Uprawnione do wejścia na teren wydarzenia są osoby, które okażą ważny na daną godzinę bilet, poddadzą się kontroli ochrony i pomiaru temperatury.
 8. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 12 roku życia, mają prawo wstępu na Wydarzenie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 9. Wjazd i parkowanie pojazdów na terenie Exploseum jest niedozwolone
 10. Parkowanie pojazdów jest dozwolone w granicach wyznaczonej strefy parkingowej przy budynku ProNatura przy ul. Ernesta Petersona 22.
 11. Warunki ogólnej publicznej sprzedaży biletów na wydarzenie określające ich ważność oraz zasady korzystania z nich określają zasady regulaminu Interticket, który został zaakceptowany podczas zakupu biletów.
 12. Dystrybutorem i sprzedawcą biletów jest firma InterTicket Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 80, kod pocztowy
  00-517, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000383319, NIP 701-029-34-38, Zwany dalej Interticket.
 13. Organizatorem wydarzenia jest: Ipron Consulting Jakub Niklas; Nekla, Ciepła 12; 86-022 Dobrcz NIP: 9532395848
 14. Właścicielem terenu na którym organizowane jest wydarzenie jest Exploseum – Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • 3 KONTROLA I ZACHOWANIE
 1. Członkowie służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusze policji są upoważnieni do kontroli – w tym z wykorzystaniem środków technicznych – czy dane osoby stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, a w szczególności, czy są pod wpływem alkoholu lub narkotyków bądź w posiadaniu broni lub innych niedozwolonych przedmiotów. Członkowie służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusze policji są upoważnieni do przeglądania odzieży danej osoby, bagażu oraz innych posiadanych przez nią przedmiotów.
 2. Nie zostaną wpuszczone do Exploseum bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet, a także bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania:
 3. osoby chore na Covid-19 lub przejawiające objawy choroby takie jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel,
 4. znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych mających podobne działanie;
 5. osoby wykorzystujące bilety w sposób niedozwolony;
 6. osoby niestosujące się do wytycznych Organizatora (lub osoby upoważnionej przez Organizatora), członka służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusza policji;
 7. osoby stwarzające zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa;
 8. osoby objęte zakazem wstępu na imprezę;
 9. Osoby określone w ust. 2 są zobowiązane do niezwłocznego zwrotu biletu Organizatorowi.
 10. W razie wątpliwości, co do prawa wpuszczenia na Exploseum, decyzję podejmuje odpowiedni członek służb informacyjnych lub służb porządkowych.
 11. Osoby przebywające na terenie Exploseum podczas trwania Imprezy są bezwzględnie zobowiązane do zachowania zgodnego z zasadami bezpieczeństwa, w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu innych uczestników Imprezy oraz do wykonywania poleceń służby informacyjnej, służby porządkowej, spikera oraz Policji.
 12. Od momentu wejścia na Exploseum, wszystkie osoby zobowiązane są przebywać w strefach wyznaczonych im przez organizatora oraz poruszać się po wyznaczonych ścieżkach. Każdy posiadacz biletu zobowiązuje się do zmiany miejsca, jeżeli zostanie o to poproszony przez przedstawicieli służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariuszy policji.
 13. Jeżeli ktokolwiek otrzyma informację o szkodach wyrządzonych w mieniu, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, członka służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariusza policji na Exploseum
 14. Możliwe jest wprowadzenie dalszych wyjątkowych środków kontroli w celu zapobieżenia zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia bądź zmniejszenia lub wyeliminowania takiego zagrożenia. Wytyczne wydane przez członków służb informacyjnych i porządkowych lub funkcjonariuszy policji muszą być przestrzegane, a odmowa współpracy może skutkować usunięciem z Exploseum.
 • 4 ZAKAZY
 1. Osoby obecne na Wydarzeniu nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Exploseum lub wydarzenia(w tym statystyki, informacji lub innych danych dotyczących wydarzenia) do użytku innego niż prywatny – za wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody organizatora. Zabronione jest rozpowszechnianie przez internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, opisu, nagrań, lub statystyki z Exploseum, bądź pomaganie innej osobie w takich działaniach – za wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody organizatora.
 2. Zabronione jest podejmowanie na terenie Exploseum między innymi następujących działań:
 3. rzucania przedmiotami lub wylewania płynów, w szczególności w kierunku innej osoby, aktorów lub terenu wokół Exploseum bądź samego Exploseum;
 4. wzniecania pożarów, odpalania sztucznych ogni, rac lub innych materiałów pirotechnicznych;
 5. spożywania alkoholu (z wyłączeniem tego zakupionego na terenie wydarzenia), zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych; obowiązuje zakaz wpuszczania osób pod widocznym lub uzasadnionym podejrzeniem przebywania pod wpływem alkoholu;
 6. wyrażania lub rozpowszechniania propagandy i materiałów lub sloganów i symboli o charakterze politycznym, religijnym, rasistowskim, ksenofobicznym i innych stanowiących atak na godność ludzką;
 7. postępowania w sposób prowokujący, stwarzający zagrożenie, dyskryminujący, wulgarny, obraźliwy wobec innych osób;
 8. sprzedaży towarów i biletów, dystrybucji materiałów drukowanych i prowadzenia wszelkich zbiórek lub podejmowania innych działań promocyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora (bądź osoby upoważnionej przez Organizatora);
 9. wchodzenia na teren poza wyznaczoną strefą zwiedzania;
 10. wspinania się na lub przez konstrukcje i instalacje, które nie zostały wyraźnie przeznaczone do tego celu;
 11. używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia identyfikacji osoby lub utrudnienie tego z wyłączeniem maseczki ochronnej zabezpieczającej przed covid-19
 12. pisania lub malowania na elementach konstrukcji, instalacji lub przejść bądź przytwierdzania do nich czegokolwiek;
 13. oddawania moczu poza toaletami oraz zaśmiecania Exploseum poprzez wyrzucanie przedmiotów takich jak odpady, opakowania, puste pojemniki itp.;
 14. nieuzasadnionego przemieszczania się po terenie Exploseum poza wyznaczoną trasą zwiedzania;
 15. blokowania schodów, przejść do toalet, womitoriów, stwarzanie zagrożeń podczas oczekiwania na wydanie produktów w kiosku gastronomicznym;
 16. przemieszczania lub przebywania w sposób niezgodny z przyjętą zasadą dystansu społecznego;
 17. wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników), skuterów, motocykli oraz rowerów na teren wydarzenia .
 • 5 NIEDOZWOLONE PRZEDMIOTY
 1. Zabrania się wnoszenia na teren Exploseum w szczególności:
 2. wszelkiego rodzaju broni lub materiałów wybuchowych, w tym wszelkich przedmiotów, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran ciętych, pchnięć lub ran kłutych bądź jako pocisk. Obejmuje to sztuczne ognie, race, mieszanki dymne, świece dymne lub inne materiały pirotechniczne;
 3. wszelkiego rodzaju butelek, kubków, dzbanków lub puszek, jak również innych przedmiotów wykonanych z tworzywa sztucznego, szkła lub innego kruchego, tłukącego lub szczególnie twardego materiału;
 4. wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych, narkotyków środków pobudzających lub substancji psychotropowych;
 5. materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, religijnym lub propagandy politycznej;
 6. wszelkich materiałów komercyjnych i promocyjnych, z wyjątkiem dopuszczonych przez Organizatora;
 7. gazu w aerozolu, substancji żrących, łatwopalnych, barwników lub pojemników zawierających substancje szkodliwe dla zdrowia lub wysoce łatwopalne;
 8. profesjonalnych aparatów fotograficznych, kamer wideo lub innych podobnych urządzeń za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku oraz urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora;
 9. dużych i nieporęcznych przedmiotów o wymiarach większych niż 25cm x 25cm x 25cm
 10. dużych ilości papieru i/lub rolek papieru;
 11. obsługiwanych mechanicznie lub ręcznie urządzeń emitujących dźwięk, takie jak megafony, syreny, itp. Z wyłączeniem dzwonków i grzechotek;
 12. wskaźników laserowych;
 13. flag i transparentów
 14. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na Teren Exploseum, odpowiedni członek służb informacyjnych lub służb porządkowych jest odpowiedzialny za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.
 • 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Zgodnie z obowiązującym prawem na Organizatorze spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Imprezy w czasie jej trwania.
 2. Organizator posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 3. Organizator zapewnia:
 4. udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa;
 5. pomoc medyczną;
 6. zaplecze higieniczno-sanitarne;
 7. wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
 8. warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu wydarzenia;
 9. sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia wydarzenia w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
 10. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie Imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności karnoadministracyjnej.
 11. Wobec osoby nagminnie łamiącej niniejszy Regulamin oraz Regulamin Exploseum Organizator ma prawo:
 12. anulować ważny bilet i uniemożliwić osobie zakup biletów na następne imprezy Organizatora;
 13. usunąć osobę z terenu Imprezy;
 14. przekazać Policji oraz wymiarowi sprawiedliwości w celu nałożenia przewidzianych prawem sankcji;
 15. użyć wszelkich innych kar i środków przewidzianych w prawie.